Polityka prywatności dla potencjalnych najemców i dzierżawców

UPARTMENTS Real Estate GmbH ze swoimi markami Linked-Living, Youniq & Joyn (my, my informujemy Państwa w poniższych punktach o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych. Kiedy w dalszej części mówimy o danych, mamy na myśli Państwa dane osobowe. Są to wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Państwa jako osobę. Jesteśmy zobowiązani do przekazywania tych informacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się kontaktować?

Kontrolerem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

UPARTMENTS Real Estate GmbH
Augustplatz 9
04109 Leipzig
E-Mail: info@upartments.de
Tel: [+49 341 98998400]W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

Richard Laqua
c/o eyeDsec Information Security GmbH
Friedrichstraße 25
95444 Bayreuth
Niemcy

E-Mail: r.laqua@eyeDsec.de
Tel.: +49 (921) 23059035

2. Jakie dane wykorzystujemy i skąd je pozyskujemy (źródła)?

W celu zawarcia i realizacji umowy najmu przetwarzamy dane, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa lub od osób trzecich, którym Państwo to zlecili (np. Państwa bank, poręczyciele lub odpowiedni usługodawcy w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmu).

Dane te obejmują w szczególności Państwa dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres w momencie zawarcia umowy najmu, jak również adres i numer mieszkania wynajmowanego lokalu, numer telefonu, adres e-mail), Państwa datę urodzenia, dane bankowe, dane dotyczące Państwa zdolności kredytowej (takie jak informacje Schufa i zaświadczenia o zarobkach).

W przypadku zawarcia umowy najmu, przetwarzamy również następujące dane: Dane dotyczące Państwa płatności czynszu i ewentualnych zaległych długów, Państwa dane dotyczące zużycia (np. za ogrzewanie, wodę i prąd), informacje o stanie mieszkania np. w momencie wyprowadzki lub w przypadku wystawienia reklamacji oraz wszelkie inne dane, które nam Państwo udostępnią.

Jeżeli zajmują Państwo mieszkanie dotowane ze środków publicznych, przetwarzamy również informacje zawarte w zaświadczeniu o uprawnieniach mieszkaniowych, informacje o tym, czy zaświadczenie o uprawnieniach mieszkaniowych zostało wycofane oraz czy umowa najmu jest zgodna z zaświadczeniem o uprawnieniach mieszkaniowych.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane (cele) i na jakiej podstawie prawnej?

O ile udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. wysyłanie naszego newslettera), legalność tego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Komu udostępniamy Twoje dane?

W ramach grupy spółek CORESTATE, której jesteśmy częścią, dostęp do Państwa danych będą miały te organy, którym jest to niezbędne do podjęcia decyzji o zawarciu umowy najmu oraz do przygotowania i wykonania umowy najmu.

Po zawarciu umowy najmu, udostępniamy Państwa dane następującym odbiorcom:

• zarządcy nieruchomości odpowiedzialnemu za wynajmowaną przez Państwa nieruchomość;
• innym usługodawcom pracującym na rzecz wynajmowanego przez Państwa lokalu, np. handlowcom lub technikom, geodetom i firmom pomiarowym, którzy gromadzą dla nas dane dotyczące zużycia w celu rozliczenia kosztów eksploatacji;
• agencjami windykacyjnymi, prawnikami, sądami w celu zarządzania roszczeniami w przypadku braku płatności czynszu lub wpłaty zabezpieczenia czynszu oraz w celu dochodzenia, wykonywania, egzekwowania lub obrony naszych praw i roszczeń opartych na najmie lub w związku z nim;
• wszelkimi potencjalnymi nabywcami Przedmiotu Najmu oraz rzeczoznawcami w zakresie niezbędnym do wyceny Przedmiotu Najmu;
• zarządcy aktywów i zarządcy portfela;
• agencjami rządowymi i władzami, np. organami rejestracyjnymi, organami ścigania, sądami, organami podatkowymi lub celnymi; oraz
• przedsiębiorstw dostarczających energię.

5. Czy dane są przekazywane do krajów spoza UE lub organizacji międzynarodowyc?

Udostępniamy Państwa dane również odbiorcom w Wielkiej Brytanii. Odbiorcami są spółki należące do grupy CORESTATE. Przekazanie danych do kraju spoza UE odbywa się zgodnie z art. 44 RODO na podstawie decyzji UE o adekwatności (art. 45 RODO) dla Wielkiej Brytanii. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać pod danymi kontaktowymi wymienionymi w punkcie 1.

6. Jak długo przechowywane są Twoje dane?

Jeśli umowa najmu nie zostanie zawarta, będziemy przechowywać Twoje dane przez 6 miesięcy po wynajęciu nieruchomości, a następnie je usuniemy.

Jeżeli zostanie z nami zawarta umowa najmu, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres trwania umowy najmu. Należy pamiętać, że umowy najmu na czas nieokreślony są zobowiązaniami ciągłymi na okres lat.

Państwa dane dotyczące zdolności kredytowej przechowujemy przez kolejne 6 miesięcy po wynajęciu lokalu.

Poza tym podlegamy różnym ustawowym obowiązkom przechowywania i dokumentowania, które wynikają między innymi z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) lub niemieckiego kodeksu podatkowego (AO) i trwają od dwóch do dziesięciu lat.

Wreszcie, okres przechowywania podlega również ocenie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia, które na przykład zgodnie z §§ 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) wynoszą z reguły 3 lata, ale w niektórych przypadkach mogą wynosić również do 30 lat, przy czym zwykły termin przedawnienia wynosi trzy lata.

7. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z Państwa danymi i ich przetwarzaniem przez nas, przysługują Państwu następujące prawa:

• Prawo dostępu do przedmiotowych danych osobowych z art. 15 RODO;
• Prawo do sprostowania danych na mocy art. 16 RODO;
• Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na mocy art. 18 RODO;
• prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 RODO.
• O ile przetwarzamy Państwa dane dla naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 21 RODO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Aby dochodzić tych praw, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1 powyżej.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

8. Czy istnieje obowiązek podania swoich danych?

W celu zawarcia i realizacji umowy najmu muszą Państwo podać dane, które są niezbędne do oceny Państwa przydatności jako najemcy do wynajmowanego lokalu oraz do realizacji umowy najmu (np. Państwa aktualne dane bankowe lub dane kontaktowe do handlowców) lub do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych z reguły nie będziemy w stanie zrealizować umowy najmu.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Czasami przetwarzamy Państwa dane w sposób automatyczny w celu oceny niektórych aspektów osobistych (tzw. profilowanie). Profilowanie stosujemy na przykład w następujących przypadkach:

• Aby móc informować i doradzać Państwu o produktach w sposób ukierunkowany, korzystamy z narzędzi ewaluacyjnych. Umożliwiają one komunikację i reklamę opartą na potrzebach, w tym badania rynku i opinii.

• W kontekście oceny Państwa zdolności kredytowej stosujemy scoring. Polega to na obliczeniu prawdopodobieństwa, że klient wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych zgodnie z umową. Obliczenia mogą uwzględniać np. dochody, wydatki, istniejące zobowiązania, zawód, pracodawcę, długość zatrudnienia, doświadczenia z poprzedniego stosunku handlowego, umowne uregulowanie poprzednich płatności czynszu, jak również informacje z agencji kredytowych. Ocena scoringowa opiera się na matematyczno-statystycznej i sprawdzonej procedurze. Obliczone wartości scoringowe wspierają nas przy podejmowaniu decyzji w ramach transakcji produktowych i są uwzględniane w bieżącym zarządzaniu ryzykiem.